Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.1 straipnyje teigiama, jog prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš sklolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės (kitaip tariant skola) atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius.

Prievolės (skolos) dalykas gali būti bet kokie veiksmai (veikimas, neveikimas), kurių nedraužia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai morale. Prievolės dalyku taip pat gali būti bet koks turtas, taip par ir tas, kuris bus sukurtas ateityje, apibūdintas pagal rūšį ar kiekį arba kurį galima apibūdinti pagal kriterijus. Prievolės dalykas gali turėti pinigę arba nepinigę išraišką, tačiau jis turi atitikti prievolės dalykui keliamus reikalavimus. Svarbiausia, prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma.

Prievolių rūšys:

1)   Dalosios ir nedalomosios prievolės;

Prievolės yra dalosios, išskyrus specialiai įstatymų numatytus atvejus, taip pat kai dėl prievolės dalyko prigimties prievolė nedaloma nei fizine, nei abstrakčia prasme. Prievolė yra nedalomoji, jeigu jos dalykas dėl savo prigimties yra nedalus arba jeigu prievolės šalys susitarė dėl tokio jos įvykdymo būdo. Taip pat, prievolės nedalumas reiškia, kad ji negali būti padalyta nei kreditoriams, nei skolininkams, nei jų įpėdiniams.

2)   Alternatyvios prievolės;

Prievolė yra alternatyvioji, kai skolininkas turi atlikti vieną iš dviejų ar iš daugiau skirting veiksmų (pagrindinių prievolės įvykdymo būdų) savo, kreditoriaus ar trečiojo asmens pasirinkimu.

3)   Sąlyginės prievolės;

Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje.

4)   Terminuotos prievolės;

Prievolė gali būti su atidedamuoju ir su naikinamuoju terminu. Prievolė su atidedamuoju terminu yra egzistuojanti prievolė, kuri nevykdytina tol, kol nesuėjo tam tikras terminas ar nebuvo tam tikros aplinkybės. Prievolė su naikinamuoju terminu yra prievolė, kurios trukmę apibrėžia įstatymui ar šalių susitarimu ir kuri pasibaigia šiam terminui suėjus.

5)   Piniginės prievolės;

Piniginės prievolės, tai prievolės išreikštos piniginiu vienetu. Piniginės prievolės turi būti išreiškiamos ir apmokamos valiuta, kuri pagal galiojančius įstatymus yra teisėta atsiskaitymo priemonė Lietuvos Respublikoje.